Salamandra Resort - jediné lyžiarske stredisko v Štiavnických vrchochSalamandra Resort - jediné lyžiarske stredisko v Štiavnických vrchochSalamandra Resort - jediné lyžiarske stredisko v Štiavnických vrchoch
10°
Po 15°
Ut 17°
St 19° 11°
Št 18°
Pi 14°
So 13°
Ne 11°
8.6/10 Vynikajúce (Podľa hodnotení 95 hostí)
Zaručujeme vám, že len u nás si zarezervujete izbu za najnižšiu možnú cenu, minimálne o 5% nižšiu ako na inom rezervačnom systéme.
Dospelí:
Deti:
ONLINE Rezervácia
Izba 1

Izba 1
dieťa 1

 

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

1.1

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na poskytovanie služieb prevádzkovateľom Salamandra hotel****, Horný Hodrušský tajch, 966 61 Hodruša Hámre (ďalej len „hotel“) spoločnosťou DODDY spol. s r.o., Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 31 671 926, zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 53530/B, (ďalej len „Prevádzkovateľ“, platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii služieb hotela.

1.2

Klient je oprávnený využívať služby hotela len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní služieb hotela je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP a ich prílohami.

1.3

Súhlasom s týmito VOP klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.


Rezervácia

2.1

Rezerváciu možno uskutočniť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby.

2.2

Pri rezervácií má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v hoteli podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum príchodu, dátum odchodu, typ izby a pod.)

2.3

Pri rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, typu izby, doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje.

2.4

Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.

2.5

Uplatnenie darčekového poukazu a rezervácia takéhoto pobytu je možná len prostredníctvom  recepcie hotela (kontaktné údaje v čl. 4 VOP)


Platobné podmienky

3.1

Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v prospech prevádzkovateľa hotela a oprávňuje prevádzkovateľa hotela na realizáciu tejto úhrady. Úhradu za rezervovaný pobyt je klient povinný realizovať vopred zálohovou platbou vo  výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

3.2

Platbu zálohy za objednané a potvrdené služby je potrebné realizovať do 3 dní od prijatia zálohovej faktúry, v opačnom prípade je rezervácia považovaná za stornovanú. Po úspešnom prijatí zálohovej platby bude klientovi vystavená faktúra o prijatej zálohe.

3.3

Zálohovú platbu je možné realizovať bankovým prevodom alebo prostredníctvom offline platby platobnou kartou, pričom klient v takomto prípade nadiktuje poverenému pracovníkovi hotela číslo platobnej karty telefonicky.

3.4

V prípade, ak medzi rezerváciou pobytu klientom a začiatkom pobytu nie je dostatočný čas na realizáciu zálohovej platby bankovým prevodom, bude táto záloha stiahnutá z platobnej karty klienta pri jeho nástupe na pobyt.
 


Zmeny rezervácie a storno podmienky

4.1

Akékoľvek zmeny v rezervácii zo strany klienta je možné uskutočniť písomne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom recepcie hotela na:

telefónnom čísle: +421 907 741 898
e-mailovej adrese: recepcia@salamandrahotel.sk,
poštovej adrese: Horný Hodrušský tajch, 966 61 Hodruša Hámre

Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej rezervácie je klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené a zaslané klientovi pri uskutočňovaní rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ hotela uskutoční všetky kroky za účelom vyhotovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ hotela nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa hotela z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie

4.2

V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi hotela nárok na storno poplatok nasledovne:


STORNO POPLATOK

Bez storno poplatku
    Viac ako 22 dní pred nástupom klienta na pobyt

30% z ceny objednaných služieb
    15 až 21 dní pred nástupom klienta na pobyt

50% z ceny objednaných služieb
    8 až 14 dní pred nástupom klienta na pobyt
    
100% z ceny objednaných služieb
7 a menej dní pred nástupom klienta na pobyt

4.3

V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi hotela nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb

4.4

V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt pri akciových pobytoch (čl. 6 VOP) vzniká prevádzkovateľovi hotela nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb

4.5

V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ hotela oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom

4.6

V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ hotela klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ hotela je oprávnený v prípade odstúpenia klient od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa hotela na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa hotela v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ hotela klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri rezervácii pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient

4.7

Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného odstúpenia od zmluvy a zrušenia rezervácie


Osobitné ustanovenia

5.1

V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na recepciu hotela telefonicky na telefónnom čísle: +421 907 741 898 alebo emailom: recepcia@salamandrahotel.sk

5.2

Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 14.00 hod.. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 hod, pokiaľ vopred nebolo dohodnuté inak

5.3

Ak sa klient neubytuje najneskôr do 22.00 hod dňa začiatku pobytu, považuje sa to za nenastúpenie na pobyt (čl. 4 VOP) , pokiaľ vopred nebolo dohodnuté inak. V takomto prípade si prevádzkovateľ hotela vyhradzuje právo ponúknuť ubytovaciu jednotku iným klientom
 
5.4

Prevádzkovateľ hotela je povinný ubytovať klienta, ktorý sa dostavil na check-in o 14.00 hod najneskôr do 18.00 hod

5.5

Pokiaľ klient pri check-oute v stanovenom čase neuvoľní izbu, bude mu účtovaná za každú ďalšiu začatú hodinu suma 15 Eur s DPH

5.6

V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (early check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na recepciu hotela telefonicky na telefónnom čísle: +421 907 741 898 alebo emailom: recepcia@salamandrahotel.sk

5.7

Prevádzkovateľ hotela je oprávnený poskytnúť zľavu na pobyt pre deti mladšie ako 12 rokov, a to nasledovne:

5.7.1
pre deti mladšie ako 6 rokov (od 0 do 6 rokov vrátane) 100% zľava bez nároku na pevné lôžko
5.7.2
pre deti mladšie ako 6 rokov (od 0 do 6 rokov vrátane) 50% zľava z ceny prístelky
5.7.3
pre deti mladšie ako 12 rokov (od 7 do 12 rokov vrátane) 30% zľava z ceny prístelky

Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo zmeny vekovej kategórie ako aj výšky ním poskytovanej zľavy

5.8

Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky

5.9

Prevádzkovateľ hotela je oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť pobyt klienta a odstúpiť od zmluvy bez nároku na finančnú refundáciu, pokiaľ hosť poškodzuje majetok hotela alebo porušuje ubytovací poriadok. Prevádzkovateľ hotela je oprávnený nárokovať si u klienta všetky škody vzniknuté správaním klienta pri ktorom dochádza k poškodzovaniu majetku hotela

5.10

Podmienky rezervácie skupinových pobytov sa upravujú individuálne na základe dohody s prevádzkovateľom hotela


Akciové pobyty

6.1

Prevádzkovateľ hotela je oprávnený ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute a pod.). Počet izieb vyhradených pre akciové pobyty je obmedzený

6.2

Pre rezerváciu a realizáciu akciových pobytov sú platné osobitné obchodné podmienky platné výlučne pre akciové pobyty, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP sa použijú pri akciových pobytoch len v tých častiach, ktoré nie sú v osobitných obchodných podmienkach upravené odchýlne alebo osobitne


Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

7.1

Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“)

7.2

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú Prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb

7.3

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov

7.4

Rozsah spracovávaných osobných údajov obsahuje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, email, telefónne číslo. Klient poskytnutím údajov a podpísaním súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie osobných údajov v informačných systémoch Prevádzkovateľa. Klient zároveň udeľuje súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, email, mobilné telefónne číslo, mohli byť použité na účely priameho marketingu (ponuka služieb spoločnosti, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ).  Klient zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci Európskej únie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov akoukoľvek elektronickou formou správ týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v obchodných a reklamných materiáloch

7.5

Prevádzkovateľ počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov

7.6

Prevádzkovateľ používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát

7.7

Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

7.8

Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene

7.9

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia

7.10

Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov

7.11

Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu

7.12

Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky


Záverečné ustanovenia

8.1

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky

8.2

Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP

8.3

Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela www.salamandrahotel.sk

8.4

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.06.2015
Salamandra hotel****
Horný Hodrušský tajch
966 61 Hodruša Hámre

Prevádzkovateľ:
DODDY spol. s r.o.
Zochova 3, 811 03 Bratislava
IČO: 31 671 926
DIČ: 2021166356
IČ DPH: SK2021166356
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 53530/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921884030/1100
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2188 4030
SWIFT: TATRSKBX

 

_________________________________________________________________________

 

PRÍLOHA Č.1: Ubytovací poriadok


Hotel ****  Salamandra
Prevádzkovateľ:
DODDY spol. s r.o., Zochova 3, 811 03  Bratislava,
IČO 31 671 926, IČ DPH: SK 2021166356
platný od 01. 11. 2013

PODMIENKY A SPÔSOB UBYTOVANIA


1.

V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení.


2.

Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení podpísať vyplnené úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie.


3.

Pracovník recepcie ihneď po kontrole identifikácie a registrácii hosťa do rezervačného systému odovzdá hosťovi kartový kľúč od hotelovej izby. Strata kartového kľúča je spoplatnená osobitnou sadzbou.

4.

Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

5.

Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14.00 h do 18.00 h. Ak hosť do tohto času nenahlási svoj príchod, po 18.00 h môže hotel izbou voľne disponovať, pokiaľ s hosťom nebolo dohodnuté inak. Hotel je povinný hosťa ubytovať do 18.00 h. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je hotel povinný držať rezerváciu do 22.00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, hotel postupuje v zmysle storno podmienok.

6.

V prípade, ak hosť požiada o predĺženie pobytu, hotel má právo mu ponúknuť aj inú izbu a v inej cenovej relácii ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

7.

Hosť svoj pobyt odhlási v deň odchodu najneskôr do 10.00 h. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ klient pri check-oute v stanovenom čase neuvoľní izbu, bude mu účtovaná za každú ďalšiu začatú hodinu suma 15 Eur s DPH. Izba sa považuje za uvoľnenú, potom čo hosť z nej vynesie všetky svoje veci, odovzdá kľúčovú kartu na recepcii a poverenému pracovníkovi oznámi odhlásenie sa z ubytovania.

8.

Hosťovi, ktorý sa ubytuje pred 10.00 h môže hotel účtovať  plnú cenu aj za predchádzajúci pobytový deň, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

9.

Hotel poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla pred nastúpením na pobyt vo forme zálohovej platby a doplatkom pri ukončení pobytu. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní.


ZODPOVEDNOSTI


10.

Hotel zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela.

11.

Za cennosti a peniaze zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak boli prevzaté do úschovy na základe potvrdenia do hotelového trezoru na recepcii.

12.

Hotel ponúka na uloženie cenných predmetov, peňazí a šperkov hotelový trezor na recepcii. Pokiaľ sa hosť rozhodne takéto veci, prípadne ďalšie doklady ponechať v izbe, využije trezor, ktorý sa v nej nachádza. Použitie trezoru v izbe sa nepovažuje za prevzatie vecí ubytovateľom do úschovy.

13.

V zmysle § 434 Občianskeho zákonníka zodpovedá hotel za klenoty, peniaze a iné cennosti len do výšky ustanovenej vykonávacím predpisom č. 87/1995 Z.z., kde v § 1 je uvedená suma 331,94 €. Ak však bola škoda na týchto veciach spôsobená tými, ktorí v hoteli pracujú, uhradzuje sa bez obmedzenia.

14.

Za škody spôsobené na hotelovom majetku zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami a zvieratami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch hotela a pobyt im tam umožnil hosť.

15.

Pri odchode z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo, vypnúť elektrické spotrebiče a presvedčiť sa o riadnom uzavretí vchodových dverí.

16.

Hosť manipuluje so športovým výstrojom tak, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu hotelových priestorov. Na izbe a vo všetkých hotelových priestoroch je zakázané chodiť s lyžiarkami s výnimkou nazutia lyžiarok na recepcii pri odchode z hotela. Na uloženie športovej výstroje hosť využije priestory na to určené.

17.

Parkovisko pred hotelom je bezplatné a nie je strážené.

18.

Hotel nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách.  Hosť je povinný sa presvedčiť o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta.

19.

V čase od 22.00 h do 06.00 h sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Spoločenské akcie je možné organizovať so súhlasom zodpovedného pracovníka aj po 22.00 h a to v priestoroch na to určených.


VŠEOBECNE PLATNÉ USTANOVENIA

 

20.

Pre prijímanie návštev hosťa sú vyhradené spoločenské priestory hotela. V izbe, kde je hosť ubytovaný smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela v čase od 08.00 h do 22.00 h.

21.

V deň odchodu je hosť povinný odovzdať na recepcii vyplnený minibarový lístok.


22.

Pracovník hotela nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje, ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.

23.

V prípade nenahlásenia návštevy sa jedná o závažné porušenie všeobecne zmluvných podmienok hotela. Hotel môže považovať tieto osoby za hostí a môže im alebo hosťovi účtovať ubytovanie podľa cenníka.

24.

V ubytovacom zariadení a obzvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov) a nabíjačky na bežné elektrické spotrebiče a pod.

25.

V izbe a spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení hotela, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

26.

Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 15 rokov bez dozoru dospelej osoby a to ani v izbe, ani v ostatných priestoroch hotela.

27.

Hosťom nie je dovolené vnášať do izby veci, pre úschovu ktorých hotel vyčlenil iné miesto. Na úschovu takýchto vecí sa hosť informuje na recepcii.

28.

V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno – evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.

29.

Fajčenie je zakázané v celom objekte hotela.

30.

Pri onemocnení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie prvej pomoci. V prípade potreby hotel zabezpečí privolanie lekárskej pomoci alebo prevoz do nemocnice.

31.

Psy a iné zvieratá môžu byť v priestoroch hotela ubytované len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela za predpokladu, že majiteľ preukáže ich vyhovujúci zdravotný stav. Cena za ubytovanie zvieraťa sa účtuje podľa aktuálne platného cenníka. Na ubytovanie psov a iných zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:

a.    psom a iným zvieratám je zakázaný vstup a pobyt v tých priestoroch, kde sú skladované a pripravované potraviny alebo sa podávajú jedlá a nápoje,
b.    psom a iným zvieratám je zakázaný vstup do priestorov wellness centra,
c.    vo všetkých verejných priestoroch hotela musí mať každý pes košík,
d.    psy, ani iné zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa,
e.    na kŕmenie zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom.
Prípadné vzniknuté závady  je hosť povinný okamžite nahlásiť na recepcii hotela.


32.

Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela.

33.

Reklamácie sa vykonávajú v zmysle Reklamačného poriadku, ktorý je k dispozícii na recepcii hotela.

34.

Hosť a hotel sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.

Michal Hacker  
riaditeľ hotela


Hodruša-Hámre
01. 11. 2013